سفارش تبلیغ
صبا

www.learn english step by step


ساعت 7:0 عصر دوشنبه 88/4/29

نبی اکرم (صلی الله علیه وآله):

"بدرستی که در شب ساعتی است که دعای بنده در آن مستجاب است و آن مابین نیمه شب تا ثلث باقیمانده شب است"

درس دهم  =lesson 10

 

با سلام خدمت شما سروران گرامی: به علت مشغله کاری  وقفه زیادی در آموزش درس ایجاد شده  که پوزش اینجانب را بپذیرید.

 

آوا شناسی                                                                                                 

در کلماتی که حرف آخرشان به صدای  k, p, t, f ختم شود حرف (s) صدای (س ) میدهد در غیر این صورت حرف ‌(s) صدای (ز) میدهد .مانند مثال :


س/s /

Books

Coats

Maps

 

 


ز /z /

Bags

Boys

doors

 

انواع اسم      ( قسمت اول)

اسم به دو دسته تقسسم می شوند.

1-اسم ذاتconcrete noun =

2- اسم معنی abstract noun=

اسم ذات اسمی است که قابل رویت بوده و به خودی خود موجود می باشد.

صندلی chair

کتاب book

اسم معنی اسمی است که به خودی خود موجود نداشته باشد و نتوان آن را لمس نمود

هوش intelligence

فقر poverty (پاورتی)

توجه:

اسم خاص را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد

 1) اسم خاص proper noun

 

اسم خاص کلمه ای است که بر شیئ  یا شخص خاص و معینی دلالت کند.

London

ali

توجه داشته باشید که هرگز قبل از اسم خاص  the بکار برده نمی شود.زیرا اسم خاص به خودی خود معین و مشخص بوده ااحتیاجی به حرف تعریف معین  ندارد.

2)اسم عام common noun

                                    اسم عام اسمی است که تمام افراد همجنس و همنوع را در بر می گیرد.مانند:

cat

city

 

3) اسم جمع collective

                                اسم جمع اسمی است  که در صورت مفرد ولی در معنی جمع باشد یا به عبارت دیگر نماینده تعدادی از افراد همجنس و مشابه باشد.مانند:

تیپ brigade  (بریگیت)

قبیله Tribe  (ترایب)

ارتش army (آرمی)

اخبار news

گله flock  (فلاک)

نکته: اسامی جمع همیشه با فعل مفرد بکار میرود یعنی تابع سوم شخص مفرد است. مثال:

the team is coming  towards us      

توجه1

Flock  گله گوسفند و cattle گله گاو هم با فعل مفرد و هم با فعل جمع می آید

توجه 2

کلمه the police و کلمه people  همیشه با فعل جمع بکار میرود.

Many people are in the station

the  police were on the street last night

 

3)اسم جنس:

                 اسم جنس اسمی است که نوع و جنس و ماده شیئ را معین کند. مثال:

Wood

Iron

silver

 

 

 


¤ نویسنده: ms:T-ashary

نوشته های دیگران ( )

ساعت 8:8 عصر سه شنبه 88/3/26

ِ b بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ a

a in the name of allah, the beneficent, the merciful b

نبی اکرم (صلی الله علیه وآله)  :

"بدرستی که وقتی  معلم به کودکی{ بسم الله الرحمن الرحیم} را یاد می دهد و کودک آن را به زبان می آورد, خداوند برای بچه و پدر و مادرش و همچنین معلمش برائت (دوری و نجات) از آتش می نویسد"

درس نهم =lesson 9

صرف فعل to have) / داشتن) در زمان حال

فعل داشتن در زمان حال به ترتیب زیر می باشد:

i have   من دارم

You have

He has

She has

It has    آن دارد

We have

You have

They have

به خاطر داشته باشید برای سوم شخص ازh as  بجای فعل  have استفاده می کنیم.

 *توجه: برای منفی کردن فعل د اشتن در زمان حال کلمه  not را بعد ازhave /has   قرار میدهیم:

She has not a book     او کتاب ندارد

They have not a bicycle

* برای سوالی کردن فعل to have  در زمان حال  آنرا قبل از فاعل در ابتدای جمله قرار میدهیم.

Has it one door?

Have you many pens?

* برای سوالی منفی  کردن در مکالمات روزانه have not  و has not  را به صورت فرم مخفف در ابتدای  جمله قبل از فاعل قرار میدهیم.

Have not → Hasn`t

have not  → Haven`t

Hasn`t she one house in shiraz ?

Haven`t they a TV?

نکته: ما از افعال کمکی  do و  doseدر جملات سوالی هم استفاده می کنیم . اگر فاعل ما سوم شخص نباشد از  doو اگر سوم شخص باشد از  dose  استفاده می کنیم. حال برای سوالی یا منفی  کردن فعل  have  در زمان حال ساده صحیح تر است با کمک افعال کمکی do  و dose  آنرا سوالی یا منفی کنیم.

I don’t have any money with me now

She dosen`t have a  car

Does she have a car?

صرف فعل to have) / داشتن) در زمان گذشته

صرف این فعل برای کلیه ضمائر فاعلی had  میباشد

Have→had

I had some books last month

It had six legs

He / she had a lot of money last week

درجمع

We had two house 2  last year

 *حالا برای منفی کردن  to have در زمان گذشته کلمه not  را بعد از had قرار می دهیم

I had not a car last week

We hadn`t  a car last week

He had not a car last week

- اما اگر بخواهیم  از فعل  کمکی did  برای این منظور استفاده کنیم , بدین شکل است:

He did not have a car last week

توجه: همان طور که می بینید اگر از فعل کمکیdid  برای ساختن جمله گذشته استفاده کنیم. Have  همان have باقی می ماند و از had  استفاده نمی کنیم , فعل کمکی did  و have استفاده می کنیم.مثالی دیگر:

She did not have a car last week

 همان طورکه در جمله بالا می بینید حتی برای سوم شخص , اگر از فعل کمکی did  استفاده کنیم از has  استفاده نمی کنیم

Ali didn’t have a watch last night

We had not any money

I hadn`t many friends last week

 

 - برای سوالی کردن فعل  have در زمان گذشته کلمه not  had  را به صورت فرم  مخفف hadn`t  درابتدای جمله  قبل از فاعل قرار دهیم.

 

Hadn`t she many books last week?

Hadn`t you class last week?

* در مکالمات رسمی و تجاری از فرم زیر استفاده می کنیم.

Had you not class yesterday?

 

 

 


¤ نویسنده: ms:T-ashary

نوشته های دیگران ( )

ساعت 6:52 صبح پنج شنبه 88/3/7

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

in the name of allah, the beneficent, the merciful

 

Lesson 8=درس هشتم 

نبی اکرم (صلی الله علیه وآله):

چند چیز نشانه بد بختی است:

1-خشکی چشم(اشک نداشتن).

2-سختی دل .

2-حرص زیاد در طلب روزی .

4-اصراربر گناه .

نکته  :البته جا دارد در مورد کلمات استفهامی, یک اشاره کوچکی هم داشته باشم که:وقتی کلمات استفهامی را در ابتدای جمله بکار ببریم بعد از آن بلافاصله فعل  to be زمان مربوطه به جمله بکار می رود{کلمات استفهامی کلمات پرسشی هستند که با(WH )شروع می شود}

 

?What  day was yesterday

?Where  is your mother now[1]

?Who  is in the office

?Why  is he tired

?How old is your brother

 

صرف فعل بودن (to be) در زمان آینده:

 *فعل بودن در زمان آینده فقط be میباشد که همراه با  shallو will بکار می رود. بدین ترتیب که از  shall beبرای اول شخص مفرد و جمع , از   will be برای سایر ضمایر استفاده می گردد.

I shall[1] be here next week

You will be here next week

It will be hot tomorrow

We shall be in tehran tomorrow.

They will be in tehran tomorrow.

He will be here next week.

she will be here next week.

).tobe همان طور که در درس هفتم ملاحضه فرمودید صرف ( فعل بودن

در زمان گذشته و حال دارای مشتقات مختلفی بود. درحالی که بکار بردن آن در زمان آینده فقط be می باشد.shall /will همان نقش (خواهم –خواهید-خواهد و غیره )را در زبان فارسی ایفاء می کنند .

*  نکته :امروزه اغلب از will  بجای  shall استفاده می شود چون will  از shall  مطمئن تر است یعنی shall  پایه و اساس ضعیف تری دارد.

I shall be at home tonight   یعنی صد در صد قول داده نمی شود

 

I will be at home tonight   یعنی حتما در منزل هستم

برای منفی کردن کافی است کلمه نفی  not را مستقیما بعد از shall ,wil قرار دهیم.

 مخفف shall not ®shan`t[2]

Will not®won`t[3]

You will not/won`t be in office tomorrow.

I shall not/shan`t be in office tomorrow.

اما برای سوالی کردن جای shall . will  را با ضمائر فاعلی  عوض می کنیم.

?Shall I be here tomorrow

?Will you be here tomorrow

حال برای سوالی منفی کردن:بهتر است  shan`t ,won`t را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم.

?Shan`t I be here next week

?won`t you be here next week

?won`t she be here next week

 

 

 


 [1] شَل

[2] شانت

[3] ونت


¤ نویسنده: ms:T-ashary

نوشته های دیگران ( )

ساعت 8:14 صبح سه شنبه 88/3/5

 

Lesson 7=درس هفت

نبی اکرم (صلی الله علیه واله):

هر کس بخواهد دعایش برآورده گردد و غمش بر طرف شود شخص تنگدستی را گشایش دهد.

 

صرف فعل بودن (to be) در زمان گذشته

برای تبدیل فعل  to be به گذشته باید بدانبد که   were /was ¬ be (am ,is , are) تبدیل می شود.

یعنی اگر فاعل, اول شخص مفرد یا سوم شخص مفرد باشد  بعد از فاعل از  was استفاده می کنیم  و اگرفاعل ما جمع باشد از were  استفاده می کنیم.

مثال:

 I was here yesterday

You were here yesterday.

He was here yeasterday.

She was here yeasterday.

It was very hot last week.

We were at home last night.

You were at home last night.

They were at home last night.

اما برای منفی کردن فعل  بودن در زمان گذشته کلمه not  را مستقیماً بعد از (was ,were) قرار می دهیم

I was not  here yesterday

She was not  here yeasterday.

It was not very hot last week.

We were not  at home last night

They were not  at home last night

برای سوالی کردن فعل بودن در زمان گذشته جای فعل را با فاعل عوض می کنیم.

 

?Was i here yesterday

?Were You here yesterday

?Was He here yeasterday

?were They at home last night

*برای( سوالی – منفی ) کردن,was not were not  را به صورت فرم مخفف (contracted form ) در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار دهیم

?Wasn`t He here yeasterday

?Weren`t They at home last night

 

 

 

 


¤ نویسنده: ms:T-ashary

نوشته های دیگران ( )

ساعت 6:48 صبح سه شنبه 88/3/5

جواب سوالات درس ششم:

جواب سوالات; جملات زیر را با  am ,is .are کامل کنید

1.     am

2.     is

3.     are

4.     are

5.     is

6.     are

7.     is

جواب سوالات: جملات زیر را با  door , a. Are , teacher , it`sکامل کنید.

1.     teacher

2.     a

3.     are

4.     it`s

5.     door

جواب سوالات; شکل صحیح فعل بودن را در جملات زیر بکار ببرید.

1.     am

2.     is

3.     are

4.     is

5.     is

6.     is

7.     are

8.     is

جواب سوالات;  جملات زیر را سوالی کنید.

1.     is he very serious?

2.     is the box empty?

3.     is today Monday?

4.     are they teachers?

5.     is it a map?

جواب سوالات ; جملات زیر را منفی کنید.

6.     he is not very serious.

7.     the box is not empty.

8.     today is not Monday.

9.     they are not teachers.

10. it is not hand

 

جواب سوالات ; جملات زیر را سوالی و منفی کنید.

توجه اگر در درس پنجم یادتان باشد گغتیم در مکالمات رسمی اینطور سوالی منفی می کنیم

Is she not a woman?

) سوالی منفی می کنیم isn`t ,aren`t  ولی در مکالمات غیر رسمی از روش زیر و به صورت( مخخف

11. isn`t  he very serious?

12. isn`t  today Monday?

13. aren`t  they teachers?

14. isn`t it a pen?

15. aren`t  you a doctor?

 


¤ نویسنده: ms:T-ashary

نوشته های دیگران ( )

   1   2      >